Tất cả
Tướng: 35
Trang Phục: 32
Đá Quý: Không
Rank: Kim Cương
100,000đ
Tướng: 40
Trang Phục: 23
Đá Quý: Không
Rank: Kim Cương
110,000đ
Nata băng haydate chim ưng ngọc 90...
Tướng: 46
Trang Phục: 25
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
120,000đ
Tướng: 39
Trang Phục: 10
Đá Quý: Không
Rank: Kim Cương
50,000đ
Tướng: 45
Trang Phục: 36
Đá Quý: Không
Rank: Kim Cương
190,000đ
đổi tên đc
Tướng: 32
Trang Phục: 21
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
80,000đ
dư 2 tđt murad sân cỏ
Tướng: 35
Trang Phục: 22
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
80,000đ
Tướng: 32
Trang Phục: 17
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
80,000đ
Tướng: 28
Trang Phục: 27
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
80,000đ
đổi tên đc
Tướng: 33
Trang Phục: 19
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
80,000đ
Tướng: 34
Trang Phục: 16
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
70,000đ
đổi tên đc
Tướng: 33
Trang Phục: 12
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
80,000đ
valhein khiêu chiến
Tướng: 34
Trang Phục: 24
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
80,000đ
dư 3tđt
Tướng: 34
Trang Phục: 17
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
60,000đ
Tướng: 30
Trang Phục: 21
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
70,000đ
Tướng: 34
Trang Phục: 22
Đá Quý: Không
Rank: Vàng
70,000đ
Tướng: 30
Trang Phục: 17
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
70,000đ
Tướng: 34
Trang Phục: 16
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
80,000đ
Tướng: 5
Trang Phục: 2
Đá Quý: Không
Rank: Đồng
40,000đ
Tướng: 33
Trang Phục: 10
Đá Quý: Không
Rank: Kim Cương
80,000đ