Tất cả
ngọc 90 ngon
Tướng: 33
Trang Phục: 17
Đá Quý: Không
Rank: Kim Cương
110,000đ
quilen tà linh ma đao
Tướng: 34
Trang Phục: 15
Đá Quý: Không
Rank: Kim Cương
130,000đ
Tướng: 31
Trang Phục: 14
Đá Quý: Không
Rank: Kim Cương
70,000đ
Tướng: 36
Trang Phục: 27
Đá Quý: Không
Rank: Tinh Anh
110,000đ
Tướng: 42
Trang Phục: 35
Đá Quý: Không
Rank: Kim Cương
150,000đ
Tướng: 32
Trang Phục: 12
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
80,000đ
Tướng: 40
Trang Phục: 29
Đá Quý: Không
Rank: Kim Cương
150,000đ
Tướng: 34
Trang Phục: 16
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
100,000đ
đổi tên đc
Tướng: 33
Trang Phục: 12
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
120,000đ
Tướng: 35
Trang Phục: 28
Đá Quý: Không
Rank: Kim Cương
110,000đ
Tướng: 38
Trang Phục: 21
Đá Quý: Không
Rank: Kim Cương
120,000đ
valhein khiêu chiến
Tướng: 34
Trang Phục: 24
Đá Quý: Không
Rank: Kim Cương
140,000đ
dư 3tđt
Tướng: 34
Trang Phục: 17
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
100,000đ
đổi tên đc yorn swat
Tướng: 32
Trang Phục: 24
Đá Quý: Không
Rank: Kim Cương
160,000đ
dư 2 tđt
Tướng: 34
Trang Phục: 31
Đá Quý: Không
Rank: Kim Cương
110,000đ
ngọc 90 ổn
Tướng: 36
Trang Phục: 23
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
120,000đ
Tướng: 30
Trang Phục: 10
Đá Quý: Không
Rank: Kim Cương
80,000đ
Tướng: 36
Trang Phục: 25
Đá Quý: Không
Rank: Kim Cương
100,000đ
Tướng: 30
Trang Phục: 21
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
120,000đ
Tướng: 34
Trang Phục: 22
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
90,000đ