Tất cả
Tell thần sứ
Tướng: 46
Trang Phục: 59
Đá Quý: Không
Rank: Kim Cương
1,200,000đ
Nhiều trang phục đẹp, ngọc ổn
Tướng: 56
Trang Phục: 56
Đá Quý: Không
Rank: Cao Thủ
550,000đ
Raz thái, nark bboy, murad sv, .......
Tướng: 48
Trang Phục: 66
Đá Quý: Không
Rank: Kim Cương
580,000đ
160 viên ngọc 3 . Dư 6 thẻ đổi tên
Tướng: 67
Trang Phục: 67
Đá Quý: Không
Rank: Tinh Anh
580,000đ
Tướng: 34
Trang Phục: 14
Đá Quý: Không
Rank: Bạc
100,000đ
Tướng: 34
Trang Phục: 26
Đá Quý: Không
Rank: Bạc
100,000đ
Tướng: 38
Trang Phục: 30
Đá Quý: Không
Rank: Vàng
150,000đ
Tướng: 37
Trang Phục: 21
Đá Quý: Không
Rank: Vàng
140,000đ
Tướng: 36
Trang Phục: 18
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
140,000đ
Tướng: 35
Trang Phục: 17
Đá Quý: Không
Rank: Vàng
120,000đ
Tướng: 35
Trang Phục: 21
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
110,000đ
Tướng: 36
Trang Phục: 23
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
110,000đ
Tướng: 36
Trang Phục: 26
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
100,000đ
Tướng: 36
Trang Phục: 29
Đá Quý: Không
Rank: Vàng
150,000đ
Tướng: 40
Trang Phục: 25
Đá Quý: Không
Rank: Vàng
150,000đ
Tướng: 40
Trang Phục: 26
Đá Quý: Không
Rank: Vàng
150,000đ
Tướng: 30
Trang Phục: 19
Đá Quý: Không
Rank: Vàng
100,000đ
Tướng: 36
Trang Phục: 27
Đá Quý: Không
Rank: Vàng
120,000đ
Tướng: 33
Trang Phục: 30
Đá Quý: Không
Rank: Vàng
120,000đ
Tướng: 20
Trang Phục: 15
Đá Quý: Không
Rank: Vàng
80,000đ