Ngọc Rồng Online - Vật Phẩm Từ Capsule 1 Sao, 2 Sao, 3 Sao Có Những Gì?

14/06/2021

Danh sách phần thưởng nhận được từ Caplsue điều ước Ngọc Rồng:

Capsule 1 sao: sẽ nhận được 1 trong những vật phẩm sau:

- Cải trang 10,000 ngọc có hạn sử dụng
- Cải trang vĩnh viễn từ 2,000 trở xuống
- Một loại Bùa 1 tháng

Capsule 2 sao: sẽ nhận được 1 trong những vật phẩm sau:

- Cải trang 200 ngọc có hạn sử dụng
- Một loại Bùa 8 giờ
- Thẻ sưu tầm quý

Capsule 3 sao: sẽ nhận được 1 trong những vật phẩm sau:

- Một loại Bùa 1 giờ
- Thẻ sưu tầm thường