Ngọc Rồng Online - Thay Đổi Điều Ước Của Ngọc Rồng

11/06/2021

Ngọc Rồng Online sẽ tiến hành điều chỉnh những viên ngọc rồng như sau:
- Ngọc rồng được phép giao dịch trở lại
- Thay đổi điều ước Ngọc thành:                                            

+ Ước Ngọc Rồng 1 sao: điều ước 1500 Hồng ngọc sẽ được thay đổi bằng Capsule 1 sao.
+ Ước Ngọc Rồng 2 sao: điều ước 150 Hồng ngọc sẽ được thay đổi bằng Capsule 2 sao.
+ Ước Ngọc Rồng 3 sao: điều ước 15 Hồng ngọc sẽ được thay đổi bằng Capsule 3 sao.
Với những phần thưởng hấp dẫn ở mỗi viên Capsule sẽ được BQT sẽ công bố sau.