#362464

Nick Ngọc Rồng ( Đào Quân )

Hành Tinh: Trái Đất

Server: Server 3

Đăng ký: Ảo

Bông Tai: Không

Nổi bật: Đệ tử 73tr sm, tặng 174 ngọc

86,000 CARD
77,400 ATM

Hành Tinh: Trái Đất

Server: Server 3

Đăng ký: Ảo

Bông Tai: Không

Nổi bật: Đệ tử 73tr sm, tặng 174 ngọc

Tài khoản liên quan